Ordinær generalforsamling 2016

Sted Stalden, Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup

Tid Torsdag den 7. april 2016 kl 19.30

Dagsorden

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Valg af stemmetællere
4.  Formandens beretning
5.  Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
6.  Indkomne forslag
7.  Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
8.  Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
9.  Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11.  Eventuelt

Landsbyforums formål

•   Folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne og landdistrikterne i Ringsted kommune, og således varetagelse af disses interesser for at bevare og videreudvikle det miljø, de aktiviteter og den kultur disse repræsenterer.
•   Overordnet at hjælpe og at støtte medlemmerne med at fremme fælles interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder, herunder at bistå med generel behandling og gennemførelse af aktiviteter med basis i gældende Landdistriktspolitik i Ringsted Kommune.
•   At afgive høringssvar på emner af fælles interesse for landområderne i Ringsted Kommune.

Opdateret 12. april 2016

Se vedtægterne

Vedtægter
Referat
Beretning