Ordinær generalforsamling

Sted

Laden, Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted

Tid

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
 9. Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Landsbyforums formål er:

 • Folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne og landdistrikterne i Ringsted kommune, og således varetagelse af disses interesser for at bevare og videreudvikle det miljø, de aktiviteter og den kultur disse repræsenterer.
 • Overordnet at hjælpe og at støtte medlemmerne med at fremme fælles interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder, herunder at bistå med generel behandling og gennemførelse af aktiviteter med basis i gældende Landdistriktspolitik i Ringsted Kommune.
 • At afgive høringssvar på emner af fælles interesse for landområderne i Ringsted Kommune.