Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Udsendt 5. marts 2017

Sted               Bringstrup Forsamlingshus FRIHEDEN, Egerupvej 6, Bringstrup, 4100 Ringsted

Tid                 Torsdag den 6. april 2017 kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
 9. Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Der serveres kaffe/te, øl og vand.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt på mail info@landsbyforum-ringsted.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Landsbyforums formål er:

 • Folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne og landdistrikterne i Ringsted kommune, og således varetagelse af disses interesser for at bevare og videreudvikle det miljø, de aktiviteter og den kultur disse repræsenterer.
 • Overordnet at hjælpe og at støtte medlemmerne med at fremme fælles interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder, herunder at bistå med generel behandling og gennemførelse af aktiviteter med basis i gældende Landdistriktspolitik i Ringsted Kommune.
 • At afgive høringssvar på emner af fælles interesse for landområderne i Ringsted Kommune.

På Landsbyforums hjemmeside www.landsbyforum-ringsted.dk kan læses om foreningens arbejde – herunder indsatsen omkring helhedsplaner og formidling af puljemidler til projekter i helhedsplanerne, til opgaver under temaudviklingspuljen og til arrangementer under kulturpuljen samt mange andre informationer, bl.a. vedtægter og bestyrelsens sammensætning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen