Landbyforum tildeler midler fra landområdernes helhedsplanpulje

2015/03/puljelogo.jpgHelhedsplanpuljen og de tilhørende retningslinjer sikrer en kontinuerlig udvikling i alle 10 landområder med udgangspunkt i lokalrådenes ønsker og behov i helhedsplanerne. Midlerne i puljen fordeles og godkendes af Landsbyforums bestyrelse udelukkende efter ansøgninger til projekter i lokalrådene ud fra definitioner af indsats og vurdering, som er beskrevet i retningslinjerne. Der kan ansøges over tre terminer, som er 15. januar, 15. maj og 15. oktober. Se også Byrådets overordnede definitioner, der indgår i retningslinjerne, i boksen til højre. Ved ansøgning skal benyttes ansøgningsskema. Det findes fra knapperne til højre på denne side. Skemaet i Word format er bedst egnet. Når du har downloaded det, kan der skrives interaktivt direkte i skemaet. De enkelte indtastningsfelter tilpasser sig automatisk din tekstmængde.

Byrådet har hvert år siden 2014 frigivet 1 million kroner til indsatser og projekter indeholdt i helhedsplanerne. Overskydende midler fra foregående år er endvidere overført til det kommende år.

Byrådets beslutning om, at Landsbyforum er givet bemyndigelse til at foretage tildeling af disse midler til virkeliggørelse af projekterne i planerne, baner vejen for lokalrådenes og borgernes ønsker og behov for udvikling på landet.

Midlerne kan søges af lokale aktører og foreninger gennem lokalrådene til realisering af de indsatser og projekter, der er indeholdt i lokalrådenes helhedsplaner. Midler til godkendte ansøgninger udbetales direkte til leverandører af ydelser og produkter til godkendte projekter. se nærmere herom i retningslinjerne.

Retningslinjerne for tildeling og godkendelse af midler til indholdet i helhedsplanerne blev vedtaget af Byrådet den 9. marts 2015. Heri beskrives de rammer, retningslinjer og materiale, der arbejdes ud fra, på en overskuelig og let tilgængelig form. Retningslinjerne kan ses her. Retningslinjerne er sidst revideret d. 27. november 2019. Ansøgninger behandles, når alle elementer i retningslinjerne er til stede og er undersøgt tilstrækkeligt.

Hvilke indsatser vægtes

Nedenstående væsentlige generelle betragtninger og holdninger vægter højt ved fordelingen af midler i tilknytning til helhedsplanprojektet:

 • Udgangspunktet er et lokalt projekt, eller projekt på tværs af lokalsamfund, der, såfremt det er muligt, også har en egen- eller medfinansiering.
 • Strategiske projekter, der forbereder og eller støtter udvikling af lokalsamfundet, herunder udarbejdelse af idéoplæg og projektering, tilbudsindhentning, myndighedsgodkendelse samt forberedende arbejde til udvikling af lokalplaner.
 • Projekter, hvor flere lokalområder samarbejder, med det formål at skabe styrket kvalitet gennem fællesskab på tværs af sogne og kommuner.
 • Projekter, der bygger på principper om sundhed, bæredygtighed, klimatilpasning, energibesparelse og miljørigtighed.

Projektprioritering

Med udgangspunkt i formålet og ovenstående vægtede indsats vurderes de enkelte projekter i forhold til nedenstående.

 • Projekter, der gennem lokal udvikling skaber og synliggør en større livskvalitet og en styrket kvalitet i hverdagen for borgere, for fællesskabet og for foreningslivet.
 • Projekter, der fremmer bosætning i lokalområdet, ved at understøtte forenings- og kulturrelaterede aktiviteter.
 • Udvikling og etablering af naturtilgængelighed og rekreative områder for lokalbefolkningen, besøgende og turister.
 • Styrkelse af de trafikale og digitale infrastrukturer. Dette ved at samarbejde med og understøtte den nationale og kommunale indsats eller gennem egne lokale initiativer.
 • Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter samt andre servicefaciliteter.
 • Projekter med mulighed for at fremme sundhed, motion og friluftsliv.
 • Byfornyelse og tilpasning til fremtidige behov for boliger i lokalsamfundet. Herunder udvikling af nye boformer og fællesskaber.
 • Erhvervstiltag og udvikling af nye muligheder for etablering af erhverv og handel i lokalsamfundet. Herunder fastholdelse og udbygning af det nuværende erhvervsliv.

Se retningslinjer og puljestatus

Retningslinjer Helhedsplanpulje
Om fakturering, udbetaling og moms
Ansøgning Helhedsplanpulje Word
Ansøgning Helhedsplanpulje PDF
Evalueringsskema Helhedsplanpulje Word
Evalueringsskema Helhedsplanpulje PDF
Frivillige timer Helhedsplanpulje

Byrådets vedtagelse

 • Midlerne skal anvendes til at opfylde Ringsted Kommunes vision og landdistriktspolitik herunder til opfyldelse af målsætningerne med helhedsplanerne.
 • Midlerne skal komme alle kommunens 10 lokalområder til gode. Minimum 5 % af puljemidlerne uddeles derfor til hvert af lokal­områderne over en periode på 4 år.
 • Bevillinger der overstiger kr. 100.000 skal godkendes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Landsbyforum.
 • Projekter der pålægger Ringsted Kommune driftsudgifter, skal godkendes af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
 • Puljen skal primært betragtes som en del af en projekt­finansiering hvorfor projekter, der fremviser en med­finansiering vil blive foretrukket. Der kan medregnes værdien af frivillige timer i projektets med­finansiering til kr. 100 pr. time.
 • Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlæg- og driftsprojekter spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt.
 • Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår efter gældende retningslinjer. I årets første runde må maksimalt uddeles 50 % af årets pulje og efter årets anden uddeling, må maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Overførsel af midler følger den normale procedure for overførsel af anlægsmidler.