Helhedsplanpuljen

Helhedsplanpuljen og de tilhørende retningslinjer sikrer en kontinuerlig udvikling i alle 10 landområder med udgangspunkt i lokalrådenes ønsker og behov i helhedsplanerne. Midlerne i puljen fordeles og godkendes af Landsbyforums bestyrelse udelukkende efter ansøgninger til projekter i lokalrådene ud fra definitioner af indsats og vurdering, som er beskrevet i retningslinjerne. Der kan ansøges over tre terminer, som er 15. januar, 15. maj og 15. oktober. Se også Byrådets overordnede definitioner, der indgår i retningslinjerne, i boksen til højre. Ved ansøgning skal benyttes ansøgningsskema. Det findes fra knapperne til højre på denne side. Skemaet i Word format er bedst egnet. Når du har downloaded det, kan der skrives interaktivt direkte i skemaet. De enkelte indtastningsfelter tilpasser sig automatisk din tekstmængde.

Byrådet har hvert år siden 2014 frigivet 1 million kroner til indsatser og projekter indeholdt i helhedsplanerne. Overskydende midler fra foregående år er endvidere overført til det kommende år. Beløbet er i dag forhøjet til 1,25 million kroner.

Byrådets beslutning om, at Landsbyforum er givet bemyndigelse til at foretage tildeling af disse midler til virkeliggørelse af projekterne i planerne, baner vejen for lokalrådenes og borgernes ønsker og behov for udvikling på landet.

Midlerne kan søges af lokale aktører og foreninger gennem lokalrådene til realisering af de indsatser og projekter, der er indeholdt i lokalrådenes helhedsplaner. Midler til godkendte ansøgninger udbetales direkte til leverandører af ydelser og produkter til godkendte projekter – se nærmere herom i retningslinjerne.

Retningslinjerne for tildeling og godkendelse af midler til indholdet i helhedsplanerne blev vedtaget af Byrådet den 9. marts 2015. Heri beskrives de rammer, retningslinjer og materiale, der arbejdes ud fra, på en overskuelig og let tilgængelig form. Retningslinjerne fremgår i højre tabel. Ansøgninger behandles, når alle elementer i retningslinjerne er til stede og er undersøgt tilstrækkeligt.

Hvilke indsatser vægtes

Nedenstående væsentlige generelle betragtninger og holdninger vægter højt ved fordelingen af midler i tilknytning til helhedsplanprojektet:

 • Udgangspunktet er et lokalt projekt, eller projekt på tværs af lokalsamfund, der, såfremt det er muligt, også har en egen- eller medfinansiering.
 • Strategiske projekter, der forbereder og eller støtter udvikling af lokalsamfundet, herunder udarbejdelse af idéoplæg og projektering, tilbudsindhentning, myndighedsgodkendelse samt forberedende arbejde til udvikling af lokalplaner.
 • Projekter, hvor flere lokalområder samarbejder, med det formål at skabe styrket kvalitet gennem fællesskab på tværs af sogne og kommuner.
 • Projekter, der bygger på principper om sundhed, bæredygtighed, klimatilpasning, energibesparelse og miljørigtighed.

Projektprioritering

Med udgangspunkt i formålet og ovenstående vægtede indsats vurderes de enkelte projekter i forhold til nedenstående.

 • Projekter, der gennem lokal udvikling skaber og synliggør en større livskvalitet og en styrket kvalitet i hverdagen for borgere, for fællesskabet og for foreningslivet.
 • Projekter, der fremmer bosætning i lokalområdet, ved at understøtte forenings- og kulturrelaterede aktiviteter.
 • Udvikling og etablering af naturtilgængelighed og rekreative områder for lokalbefolkningen, besøgende og turister.
 • Styrkelse af de trafikale og digitale infrastrukturer. Dette ved at samarbejde med og understøtte den nationale og kommunale indsats eller gennem egne lokale initiativer.
 • Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter samt andre servicefaciliteter.
 • Projekter med mulighed for at fremme sundhed, motion og friluftsliv.
 • Byfornyelse og tilpasning til fremtidige behov for boliger i lokalsamfundet. Herunder udvikling af nye boformer og fællesskaber.
 • Erhvervstiltag og udvikling af nye muligheder for etablering af erhverv og handel i lokalsamfundet. Herunder fastholdelse og udbygning af det nuværende erhvervsliv.
 

Ansøgningsfristerne er fordelt ud over kalenderåret og er hhv. den 15. oktober, den 15. januar og den 15. maj. 

Byrådets vedtagelse

 • Midlerne skal anvendes til at opfylde Ringsted Kommunes vision og landdistriktspolitik herunder til opfyldelse af målsætningerne med helhedsplanerne.
 • Midlerne skal komme alle kommunens 10 lokalområder til gode. Minimum 5 % af puljemidlerne uddeles derfor til hvert af lokal­områderne over en periode på 4 år.
 • Bevillinger der overstiger kr. 100.000 skal godkendes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Landsbyforum.
 • Projekter der pålægger Ringsted Kommune driftsudgifter, skal godkendes af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
 • Puljen skal primært betragtes som en del af en projekt­finansiering hvorfor projekter, der fremviser en med­finansiering vil blive foretrukket. Der kan medregnes værdien af frivillige timer i projektets med­finansiering til kr. 100 pr. time.
 • Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlæg- og driftsprojekter spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt.
 • Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår efter gældende retningslinjer. I årets første runde må maksimalt uddeles 50 % af årets pulje og efter årets anden uddeling, må maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Overførsel af midler følger den normale procedure for overførsel af anlægsmidler.

Seneste godkendte bevillinger

DatoAnsøgerEmneBevilget beløb
Helhedsplanpuljen15/10/2022Gyrstinge-Ørslevvester LokalrådGyrstinge-ØrslevvesterUdendørsscene i Gyrstinge510.000,00 kr.Der ønskes at etablere en udendørsscene til at fremme kulturen i lokalområdet. Der er stort ønske om scenen fra Kildeskolen, Gyrstinge Idrætsforening, Menighedsrådet, Lokalrådet og andre lokale aktører.
Helhedsplanpuljen15/10/2022Landsbyforeningen for Jystrup og omegnBorgergruppen om et Multihus i JystrupParralelopdrag for et multihus i Jystrup400.000,00 kr.Der søges tilskud til et parralelopdrag, som er indbudt arkitektkonkurrence, hvor projektforslagene skal bruges i det videre arbejde hen mod en realisering af et multihus i Jystrup
Helhedsplanpuljen15/05/2022Kværkeby Fjellebro LandsbyforeningMuseet i Kværkeby FuglereservatNyt grønt tag til museet i Kværkeby Fuglereservat80.000,00 kr.Det gamle græstag er nedslidt og ønskes udskiftet med bæredygtigt, vedligeholdelsesfrit grønt sedum-tag
Helhedsplanpuljen15/05/2022Bringstrup – Sigersted LokalrådBringstrup forsamlingshusRenovering af toiletter i Bringstrup forsamlingshus129.338,00 kr.Toiletterne er nedslidte og kræver renovering, så brugerne kan få ordentlige rengøringsvenlige forhold
Helhedsplanpuljen15/01/2022Sneslev SogneforeningSneslev forsamlingshusNy opvaskemaskine26.950,00 kr.Der søges om tilskud til indkøb af ny opvaskemaskine, som skal erstatte den gamle og nedslidte opvaskemaskine, som anvendes ifm. arrangementer
Helhedsplanpuljen15/01/2022Vetterslev-Høm BorgerforeningVetterslev Høm Gymnastik foreningPadeltennisbane i Vetterslev Høm400.000,00 kr.Flere og flere spiller padeltennis. Foreninger ønsker at udvide sine aktiviteter til også at indeholde padeltennis, ved at etablere en padeltennisbane
Helhedsplanpuljen29/11/2021Ørslev LandsbylaugØrslevGangbro over Ørslev Bysti44.404,00 kr.Der etableres en gangbro på ved Ørslev Bysti, som skal gøre ruten mere tilgængelig, så flere benytter ruten
Helhedsplanpuljen15/10/2021Landsbyforeningen for Jystrup og omegnJystrupVinterbadesauna i Jystrup - 9.000,00 kr.Midler til et skitseprojekt for en vinterbadesauna ved Hvidsø
Helhedsplanpuljen15/01/2021Landsbyforeningen for Jystrup og omegnJystrupPadeltennisbane i Jystrup400.000,00 kr.Etablering af padeltennisbane i Jystrup
Helhedsplanpuljen15/10/2020Gyrstinge-Ørslevvester LokalrådGyrstinge-ØrslevElstander i Ørslev91.781,00 kr.Etablering af to el-ladestandere for at fremme netværk til el-transport
Helhedsplanpuljen15/05/2020Nordrup-Farendløse LokalrådNordrup-Farendløse Lokalråd Sti- og blomsterprojekt Nordrup Blomsterpark568.436,00 kr.Formålet er at etablere nye stier på det grønne område, der støder op til den udstykning på Norddrup Vestervang. Langs med stierne og på arealer mellem stierne plantes/sås blomster
Helhedsplanpuljen15/05/2020Kværkeby Fjellebro LandsbyforeningFjellebro - Kværkebyegnens BorgerforeningEtablering af parkeringsplads ved Kværkeby Kulturcenter (Kværkeby Friskole) og KIF's Idrætsanlæg 314.578,00 kr.Projektet har til formål at etablere en parkeringsplads i forbindelse med vores kulturhus og idrætsanlæg, da parkering lige nu foregår på skolens tre små parkeringspladser, der kun har en kapacitet til 25 - 30 parkeringer. Ofte er der brug for flere parkerings-pladser, og her bruger man rabatter langs Køgevej og Kværkebyvej. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem KIF, Kværkeby Friskoles bestyrelse og Fjellebro – Kværkeby-egnens Borgerforening
Helhedsplanpuljen15/01/2020Vigersted LokalrådVigersted LokalrådHundelufterområde mellem Vigersted og Fjællebro67.800,00 kr.Ringsted Kommune har stillet et areal på ca. 12.500 m2 til rådighed for et hundelufterområde. Arealet ligger lige op ad Oplevelsesstien og moseområdet mellem Vigersted og Kværkeby. I forbindelse med Oplevelsesstien er der sidste år etableret en mindre bålhytte og en fiskebro, der ligger klos op ad hundelufterområdet.I forbindelse med hundelufterområdet etableres et bord/bænkesæt og 2 faldlåger ind til området. Kvalitet og udformning som på Oplevelsesstien.Hele arealet hegnes med dyrehegn med fine masker nederst. Højde ca. 170 cm. Hegnet monteres på robiniestolper med lang levetid.Formålet er at opfylde et lokalt ønske om et område, hvor hundefolket frit kan slippe hundene løs under sikre, kontrollerede og trygge forhold.